Ekonomske Politike u BiH: Odrednice i Perspektiva Book Cover

Ekonomske Politike u BiH: Odrednice i Perspektiva

by Adisa Omerbegović Arapović and Adis Arapović

Ekonomske politike u Bosni i Hercegovini: odrednice i perspektiva – je knjiga koja daje pregled osnovnih ekonomskih politika koje su obilježile tranziciju ka slobodno tržišnoj ekonomiji, posebno privatizacije i poreskog sistema. S obzirom na značaj koji ove dvije ekonomske politike imaju u oblikovanju modela kapitalizma u BiH, knjiga daje pregled mogućnosti novih poreskih politika koje bi doprinijele nivou demokratizacije kapitalizma u BiH. Istovremeno, preispitivanje buduće privatizacije javnih resursa ostaje kao ključni izazov i perspektiva za donosioce javnih politika u ovoj oblasti te autori preispitivanjem historijskih dokaza iz drugih zemalja ali i smjernica OECD-a trasiraju optimalni put i odgovaraju da li je privatizacija javnih kompanija nužnost ili ne, što je posebno bitno u kontekstu oblikovanja modela kapitalima u BiH.


Format: A4
Publisher: MAP
Published: 2022
ISBN: 978-9926-8645-2-1

For all other details and ordering contact: mapbook@mapub.org.

Full Book Cover