Realni Devizni Kurs i Realne Kamatne Stope u Bosni i Hercegovini Book Cover

Realni Devizni Kurs i Realne Kamatne Stope u Bosni i Hercegovini

by Adisa Omerbegović Arapović

Realni devizni kurs i realne makroekonomske stope u Bosni i Hercegovini: makroekonomske cijene i makroekonomska ravnoteža – objašnjava ulogu dvije najvažnije makroekonomske cijene realnog deviznog kursa i realne kamatne stope u kontekstu postizanja makroekonomske ravnoteže, nivoa realne kamatne stope van zemlje ali i prilagodbi u kontekstu monetarne i fiskalne politike, te trgovinske politike i drugih makroekonomskih šokova. Istovremeno, knjiga daje detaljan prikaz teorije određivanja ravnotežnog deviznog kursa i daje okvir za empirijsko preispitivanje potencijalne neravnoteže deviznog kursa u kontekstu fundamentalnih ekonomskih varijabli za BiH ali i u kontekstu potrebne konvergencije neophodne u procesu pridruživanja EU. Knjiga je odlično štivo za one koji se žele baviti modeliranjem ovih makroekonomskih varijabli jer predstavlja neophodne kvantitativne analize koristeći podatke za BiH.


Format: A4
Publisher: MAP
Published: 2022
ISBN: 978-9926-8645-1-4

For all other details and ordering contact: mapbook@mapub.org.

Full Book Cover